Cmentarz parafialny

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO W MCHACH

Kościół zawsze uważał cmentarze, grobowce, jak i poszczególne mogiły, gdzie spoczywają ciała zmarłych, za miejsce święte. Prawo kanoniczne określa: ?miejscami świętymi są te, które przez poświęcenie lub błogosławieństwo, dokonane według przepisów ksiąg liturgicznych, przeznacza się do kultu Bożego lub na grzebanie wiernych? /KPK, kan. 1205/. Cmentarz jest miejscem ciszy, modlitwy i zadumy, należy więc zachować spokój i uszanować jego świętość. Wierni, których Bóg powołał do siebie, oczekują tutaj na dzień zmartwychwstania.
1. Cmentarz parafialny, tak jak i kościół jest miejscem sakralnym. Znajduje się pod zarządem parafii św. Marcina Bpa w Mchach.
2. Nadzór nad cmentarzem i jego administrację sprawuje ks. Proboszcz.
3. W imieniu parafii cmentarzem opiekuje się grabarz Pan Andrzej Madajczak.
4. Należy uzyskać zgodę administratora na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu:
Budowę nowego pomnika, z koniecznością zachowania wymiarów:

 • grób poje dyńczy 80cm x 180cm,
 • grób podwójny 180cm x 180 cm,
 • remont pomnika, np. napraw, bądź wymiana płyty czy tablicy,
 • ekshumację zwłok, bądź przeniesienie do innego grobu,
 • budowę ławek, kwietników i innych elementów zdobniczych przy grobie, gdyż budowane bez zgody mogą być rozebrane.

5. Zabrania się:

 • wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zgody administratora cmentarza,
 • wprowadzania zwierząt,
 • zanieczyszczania cmentarza,
 • palenia papierosów,
 • samowolnego usuwania drzew i krzewów,
 • wjeżdżania na teren cmentarza pojazdami jednośladowymi.
 • Na cmentarzu wolno przebywać każdego dnia od rana do zmroku.

6. Osoby korzystające z terenu cmentarza zobowiązane są do zachowania: należnej miejscu powagi, spokoju, porzą dku i czystości.
7. Odpady i śmieci mogą być składowane jedynie do znajdującego się na cmentarzu kontenera.
8. Pozostały po remoncie lub rozbiórce gruz ze starego pomnika należy wywieźć z cmentarza we własnym zakresie.
9. Przeprowadzenie ekshumacji winno być uzgodnione co najmniej na trzy dni przed jej planowanym terminem.
10. Na terenie cmentarza zabronione jest wykonywanie działalności handlowej i wszelkich innych czynności naruszających powagę tego miejsca.
11. Parafia nie odpowiada za uszkodzenia nagrobków, ani akty kradzieży. Kamienie nagrobne należy ubezpieczać indywidualnie.
12. Niezależnie, czy postawiono nagrobek, czy go nie ma, po upływie 20 lat należy dokonać prolongaty miejsca. W przypadku rezygnacji, miejsce grobu należy ponownie do dyspozycji parafii.
13. Opiekun grobu (osoba, która opłaciła miejsce grobowe) jest zobowiązana do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego jego obejścia.
14. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia zamieszczenia w gablotce cmentarnej.

WYMIARY NAGROBKÓW

NA CMENTARZU PARAFIALNYM
Cmentarz
Zamiar postawienia nagrobka (np. obramowanie, płyta, pomnik, drzewka ozdobne, itp.) należy wcześniej zgłosić w Biurze Parafialnym administratorowi cmentarza do zatwierdzenia, przedstawiając rysunek projektu grobu z zakończeniem znaku Krzyża i umieszczanych napisów. Wymiary nagrobków należy ściśle dostosować do podanych wyżej. Szczegółowe informacje (np. dzień postawienia nagrobka, wjazd na cmentarz, itp.) ustala się z ks. Proboszczem.